Metodické dni pre pedagogických

a odborných zamestnancov

Školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie, profesijný rozvoj

Metodické dni sú spracované v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

 • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
 • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov

Aktuálna ponuka  metodických dní na rok 2023

Metodický deň

Téma: Ako seba motivovať a tak predísť vyhoreniu

Oblasť: Profesijný rozvoj

Hlavný cieľ: Poskytnúť nástroje k sebapoznaniu a sebamotivácii. Zameranie na vytvorenie motivačného prostredia pre uvedomenie si vlastných schopností a možnosti sebarealizácie v osobnom a profesijnom živote. Rozvíjaná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

Špecifické ciele:

 1. Oboznámiť sa s procesom vyhorenia
 2. Získať nástroje k sebapoznaniu a zistiť  prežívanie stresu na individuálnej úrovni
 3. Získať nástroje k sebamotivácii v profesijnej sfére a v osobnom živote

Termín: 29.4.2023

Registrácia do     21.4.2023         :  https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Maximálny počet účastníkov na jeden  metodický deň je 8 osôb.

Trvanie: od 9:00  do 13:00 hod.

Poplatok za jednu osobu na jeden  metodický deň je 159 eur.

Miesto konania: Educentrum, Južná trieda 2A, 04001 Košice, Hotel Centrum

Metodický deň

Téma: Ako viesť motivačný rozhovor so žiakom

Oblasť: Školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie

Hlavný cieľ: Poskytnúť nástroje pre motivačnú komunikáciu pedagóga so žiakmi v rozhovoroch  o voľbe povolania,  pri  prevencii sociálno-patologických javov, o zlepšení vyučovacích výsledkov a ťažkostiach v učení.

Rozvíjaná kompetencia: Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka

Špecifické ciele:

 1. oboznámiť sa s postupom vedenia motivačného rozhovoru
 2. získať koučingový nástroj  pre vedenie motivačného rozhovoru
 3. precvičiť si zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru

Termín: 15.12.2023

Registrácia do 10.12.2023:  https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Maximálny počet účastníkov na jeden  metodický deň je 10 osôb.

Trvanie: od 9:00 do 13:00 hod.

Poplatok za jednu osobu na jeden  metodický deň je 159 eur.

Miesto konania: Educentrum, Južná trieda 2/A, Košice

Metodický deň

Téma:  Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja

Oblasť: Profesijný rozvoj

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.  Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

Počas metodického dňa účastníci:

 • získajú nástroj na posúdenie svojich kompetencií
 • zistia, kde sa na kariérnej dráhe nachádzajú dnes
 • identifikujú si svoje vzdelávacie potreby, priority a motívy
 • získajú techniku na stanovenie si cieľov
 • naplánujú si úlohy a činnosti na realizáciu stanovených cieľov
 • posúdia svoje osobné ciele s cieľmi školy

 Termín: 31.3. 2023  Trvanie od 9:00 do 13:00 hod. Registrácia do 24.3.2023     https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Metodický deň

Téma:  Koučovací prístup v práci pedagóga

Oblasť: školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie

Profesijná kompetencia:  Plánovať a projektovať vyučovanie. Realizovať vyučovanie

Počas metodického dňa účastníci:

 • získajú vedomosti o motivačnej metóde – koučovací prístup
 • oboznámia sa s prínosom koučovacieho prístupu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese
 • získajú zručnosť pre aplikáciu koučovacieho prístupu v komunikácii so žiakom, s rodičom a s kolegami
 • pripravia si  časť vyučovacej hodiny alebo triednickej hodiny  koučovacím prístupom

 Termíny:  

Metodický deň

Téma:  Ako viesť motivačný rozhovor so žiakom

Oblasť: školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie

Profesijná kompetencia:  Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka

Počas metodického dňa účastníci:

 • oboznámia sa s postupom vedenia motivačného rozhovoru
 • získajú koučingový nástroj pre vedenie motivačného rozhovoru
 • precvičia si zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru
 • odnesú si so sebou nápady pre vylepšenie komunikácie so svojimi žiakmi, rodičmi a kolegami

Termíny:  15.12.2023 Trvanie od 9:00 do 13:00 hod. Registrácia do 10.12.2023  https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Metodický deň

Téma:  Ako motivovať žiaka k voľbe povolania

Oblasť: školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie

Profesijná kompetencia:  Realizovať vyučovanie

Počas metodického dňa účastníci:

 • oboznámia sa s aktivitami na motiváciu pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • precvičia si aktivity na  motiváciu žiakov  pri rozhodovaní o voľbe  povolania
 • pripravia si vyučovaciu hodinu vo svojom predmete so zapracovanými  aktivitami na motiváciu pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie žiakov pri rozhodovaní o voľbe povolania

Termíny:  

Metodický deň

Téma:  Rozvíjanie zručností života pre svet práce

Oblasť: školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie

Profesijná kompetencia: Realizovať vyučovanie

Počas metodického dňa účastníci:

 • oboznámia sa so zručnosťami, ktoré je potrebné rozvíjať pre súčasný svet práce
 • precvičia si aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov zručnosti  pre súčasný svet práce
 • pripravia si vyučovaciu hodinu so životnou zručnosťou, ktorú na danej hodine chcú u žiakov rozvíjať a s prepojením na svet práce
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie na životnú zručnosť žiakov na vyučovacej hodine

Termíny: 

Metodický deň

Téma:  Nástroje zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a  riešenie konfliktov

Oblasť: Profesijný rozvoj

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Počas metodického dňa účastníci:

 • zistia ako prežívajú stres alebo úroveň svojho vyhorenia
 • získajú nástroje na prevenciu proti stresu alebo vyhoreniu na individuálnej úrovni
 • získajú nástroje na zvládanie a riešenie konfliktov
 • získajú nástroje k sebapoznaniu a zvýšeniu motivácie v profesijnej sfére a v osobnom živote

 Termíny:  

Metodické dni vedú skúsené  trénerky, certifikované lektorky a  koučky  Ing.Mária Šolcová a Galina Pavlíková :

 • koučovacím prístupom
 • s  dôrazom na individuálny prístup
 • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností
  pedagogických a odborných  zamestnancov

Miesto konania: Educentrum Južná trieda 2/A Košice
Trvanie: od 9:00 do 13:00 / 4 hodiny

Účastnícky poplatok: 159 eur/ účastník, max.počet účastníkov: 8
V cene:  pitný režim, kávové občerstvenie, pracovné  materiály

Trvanie online: od 16:00 do 19:00 / 3 hodiny

Účastnícky poplatok: 89 eur/ účastník, max. počet účastníkov: 15
V cene:  pracovné  materiály

Registrácia:   https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2