MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

                    Kurz pozostáva zo štyroch modulov, ktoré môžete absolvovať aj jednotlivo.                                  Moduly sú realizované formu tréningu.Tréningy prebiehajú za pomoci interaktívnych foriem a metód (cvičenia, hry, testy…). Tréningy vedieme  koučovacím prístupom – motivačná metóda.                                                                  Počas tréningov sa budú striedať vzdelávacie aktivity s praktickými úlohami a cvičeniami a so skupinovým koučingom

1. MODUL

Efektívny a výkonný tím

Cieľ: Vytvoriť si predstavu o svojom tíme, ako ho formovať a ako ho vybudovať

Čo získajú účastníci tréningu:

 • Sebaobraz ako úspešného lídra
 • Odpoveď na otázky: „ Je moja skupina tím? Aký tím chcem mať?“
 • Vedomosti o rozdiele medzi fungovaním skupiny a tímu
 • Vedomosti o tom ako vytvoriť súdržný tím a o zákonitostiach dynamiky fungovania tímu
 • Vlastné rozhodnutie ako si                formovať a viesť svoj tím                       

Časový rozsah: 8 hodín

Cena 1. modulu: 190€/účastník

2. MODUL

 Etika v manažérskej praxi

Cieľ: poukázať na význam etických noriem a zásad v  práci manažéra a oboznámiť sa s nástrojmi    vedenia ľudí  v manažérskej činnosti

Čo získajú účastníci tréningu:

 • Etické aspekty vo vedení ľudí
 • Koncepciu vodcovstva na základe emocionálnej inteligencie
 • Zručnosti pre tvorbu Etického kódexu pre svoju skupinu alebo tím
 • Prehľad o aplikácii etiky v manažérskych činnostiach

 

Časový rozsah: 8 hodín

Cena 2. modulu: 190€/ účastník

3. MODUL

Nástroje manažéra pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu

Cieľ: poukázať na teórie  pracovnej motivácie, umožniť účastníkom tréningu precvičiť si  manažérske          metódy a techniky motiváciu                  Čo získajú účastníci tréningu:

 • Manažérske metódy a techniky, ktoré podporujú motiváciu v tíme
 • Zručnosti pre získavanie individuálnych potrieb, záujmov, hodnôt a ašpirácií zamestnancov a
  ich využitie pri realizácii motivačného procesu
 • Možnosť precvičiť si komunikačné techniky na zvýšenie a podporu motivácie v tíme

Časový rozsah: 16 hodín

Cena 3. modulu: 380€/účastník

4. MODUL

Ako viesť a delegovať porady?

Cieľ: Oboznámiť sa s významom          delegovania a ako efektívne    pripraviť   a realizovať poradu           Čo získajú účastníci tréningu          Konkrétny sebaobraz ako manažéra a svojich manažérskych zručností , ktoré sú potrebné
pre organizáciu a vedenie porád

 • Zručnosti pre zvládanie námietok a odmietania pracovníka
 • Komunikačné zručnosti na zvýšenie a podporu motivácie účastníkov na porade
 • Zručnosť  pre prípravu vlastnej porady na vybranú tému
 • Možnosť viesť poradu s účastníkmi tréningu a spätnú väzbu od kolegov – účastníkov

Časový rozsah: 8 hodín

Cena 4. modulu: 190€/účastník

Cena kurzu – 4 moduly: 950 €, pri zakúpení celého kurzu, zľava 100 eur

Termíny modulov : upresnia sa podľa záujmu prihlásených účastníkov, max. počet účastníkov v jednom module 8

Referencie

Bardejov 2017
Bolo to príjemné, podnetné  stretnutie spojené so získavaním nových skúseností. Dozvedel som sa, že základom tímu je vzájomné akceptovanie, rešpektovanie, spolupráca a ako pracovať, aby bol tím efektívny. Naučil som sa ako komunikovať v tíme a že zárukou kvality je kvalitný tím, ktorý si dôveruje, je správne motivovaný a splní cieľ lepšie, včas a kvalitne. Uvedomil som si, že byť dobrým vedúcim tímu je hotová veda.
Dnes som sa cítila veľmi dobre. Uvedomila som si, že musím prehodnotiť určité spôsoby komunikácie, akú rolu mám ako vedúci pracovník, čo uprednostňujem a kde môžem mať rezervy. Dozvedela som sa nové skutočnosti o vedení tímu a to, že tím formuje dobrý vedúci tímu  a jeho manažérske schopnosti. Naučila som sa ako byť dobrým manažérom tímu a ako podávať spätnú väzbu.
Na dnešnom tréningu som sa cítila uvoľnene, príjemne. Bolo dobré sa dozvedieť o nových pojmoch a etike, ktorú využijem v práci a aj v osobnom živote. K tomuto zisteniu mi pomohli dnešné aktivity a samotný prístup lektorky M. Šolcovej, ktorá hravým spôsobom viedla celý tréning.
Atmosféra na tréningu bola príjemná a tvorivá. Veľa mi dalo vedenie tréningu formou skupinovej práce, ktorá bola založená na kladení otázok a odpovedí a takto sa udržiavala pozornosť všetkých zúčastnených. Obohatím bola pre mňa aj výmena osobných  skúsenosti účastníkov.  Dnešné poznatky mi pomôžu k môjmu profesijnému rastu a tiež  k riešeniu rôznych situácií v osobnom živote.
Počas tréningu bola uvoľnená atmosféra a prebiehajúce aktivity mi pomohli si uvedomiť ako motivovať zamestnancom  v práci. Pomohli mi k tomu  praktické cvičenia a prístup lektorky. Téma bola veľmi zaujímavá a je dôležitá v každodennom pracovnom kontakte so zamestnancami,  bola výborne prezentovaná a som veľmi spokojná.
Som veľmi rád, že som sa mohol dnes zúčastniť takéhoto tréningu. Zistil som, že motivácia je dôležitý faktor v riadiacej činnosti vedúceho zamestnanca. Poznatky, ktoré som dnes získal využijem  vo svojej práci pri osobnom kontakte so zamestnancami.

Banská Bystrica 2018
Atmosféra počas tréningu bola príjemná, priateľská a profesionálne vedenie tomu nemalou mierou veľmi pomohlo. Absolvovaním tréningu som si prehĺbil svoje doterajšie vedomosti a získal mnoho poznatkov ako správne viesť a delegovať svoje právomoci a dôverovať svojim zamestnancom pri ich výkone povolania.
Atmosféra počas tréningu bola priateľská, pohodová a so záujmom sme sa zapájali  do pripravených aktivít lektora. Získané poznatky využijem vo svojej manažérskej praxi pri vedení  svojich zamestnancov.
Martin 2018
Počas tréningu bola príjemná atmosféra, rozšírila som si vedomosti  o etike v zamestnaní. Dozvedela som sa niečo nové, čo využijem v ďalšej práci, ale aj v osobnom živote. Tréning splnil moje očakávania. Poznatky využijem pri hodnotiacom  a motivačnom rozhovore so zamestnancom. Na záver môžem povedať, že celý tréning bol úžasný a veselý. Pani lektorka bola príjemná a snažila sa nám to podať veľmi profesijne.
S tréningom som bol spokojný a to vďaka profesionálnemu prístupu lektorky a tiež všetkých účastníkov. Tréning ma priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad spôsobom riešenia niektorých situácií na pracovisku a nad možnosťami prístupu k zamestnancom. Určite sa budem snažiť viac používať pozitívne myslenie. Zistil som, že človek sa celý život učí a pokiaľ takéto tréningy mám možnosť absolvovať, tak má to pre mňa význam, pretože to mi môže skvalitniť moju prácu.