Workshopy pre školské kolektívy

Workshopy sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

 • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
 • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.

   

Koučovací prístup v práci pedagóga

 

Počas workshopu účastníci:

 • získajú vedomosti o motivačnej metóde – koučovací prístup
 • oboznámia sa s prínosom koučovacieho prístupu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese
 • oboznámia sa s nástrojom koučovacieho prístupu

   

Ako viesť motivačný rozhovor so žiakom

 

Počas workshopu účastníci:

 • oboznámia sa s postupom vedenia motivačného rozhovoru
 • získajú koučingový nástroj GROW pre vedenie motivačného rozhovoru
 • precvičia si zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru

                                                       Ako motivovať žiaka k voľbe povolania

 

Počas workshopu účastníci:

 • oboznámia sa s aktivitami na motiváciu pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • precvičia si aktivity na  motiváciu žiakov  pri rozhodovaní o voľbe  povolania
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie žiakov na rozhodovanie pri voľbe povolania

           

Rozvíjanie zručností života pre svet  práce

 

Počas workshopu účastníci:

 • oboznámia sa so zručnosťami, ktoré je potrebné rozvíjať pre súčasný svet práce
 • precvičia si aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov zručnosti  pre súčasný svet práce
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie na životnú zručnosť žiakov na vyučovacej hodine

 

                                                       Nástroje zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity,  sebapoznanie a riešenie konfliktov

 

Počas workshopu účastníci:

 • získajú nástroje na prevenciu proti stresu alebo vyhoreniu na individuálnej úrovni
 • získajú nástroje na zvládanie a riešenie konfliktov
 • získajú nástroje k sebapoznaniu a zvýšeniu motivácie v profesijnej sfére a v osobnom živote

                                   Workshopy vedú skúsené   trénerky, lektorky a certifikované koučky  Ing.Mária Šolcová a Galina Pavlíková:

 • koučovacím prístupom,
 • s  dôrazom na individuálny prístup,
 • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov

                              Miesto  realizácie a náklady s tým súvisiace podľa dohody                                 

                                                                                                                               Trvanie: 3 hodiny                                                                                                                                               Účastnícky poplatok: 29 eur / účastník

Objednávka pre školy: https://educentrum.sk/objednavaci-formular/