Tréningy a Tembuilding deň pre školské kolektívy
Školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie, profesijný rozvoj

                                Tréningy a teambuilding deň sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

 • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
 • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tréningy a Teambuilding deň vedú skúsené   trénerky, certifikované lektorky a koučky  Ing. Mária Šolcová a Galina Pavlíková:
  • koučovacím prístupom
  • s dôrazom na individuálny prístup
  • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Koučovací prístup v práci pedagóga 

Profesijná kompetencia:  Plánovať a projektovať vyučovanie. Realizovať vyučovanie

Počas tréningu účastníci:

 • získajú vedomosti o motivačnej metóde – koučovací prístup
 • oboznámia sa s prínosom koučovacieho prístupu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese
 • získajú zručnosť pre aplikáciu koučovacieho prístupu v komunikácii so žiakom, s rodičom a s kolegami
 • pripravia si  časť vyučovacej hodiny alebo triednickej hodiny  koučovacím prístupom.
IMG_0599

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Ako viesť motivačný rozhovor so žiakom

Profesijná kompetencia:  Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s postupom vedenia motivačného rozhovoru
 • získajú koučingový nástroj GROW pre vedenie motivačného rozhovoru
 • precvičia si zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru
 • odnesú si so sebou nápady pre vylepšenie komunikácie so svojimi žiakmi, rodičmi a kolegami

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Ako motivovať žiakov k voľbe povolania

Profesijná kompetencia:  Realizovať vyučovanie

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s aktivitami na motiváciu pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • precvičia si aktivity na  motiváciu žiakov  pri rozhodovaní o voľbe  povolania
 • pripravia si vyučovaciu hodinu so zapracovanými  aktivitami na motiváciou pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie žiakov na rozhodovanie pri voľbe povolania
IMG-c586531e6cd9e9b39299ec3b137ee551-V_cr

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Rozvíjanie zručnosti života pre svet práce

Profesijná kompetencia: Realizovať vyučovanie

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa so zručnosťami, ktoré je potrebné rozvíjať pre súčasný svet práce
 • precvičia si aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov zručnosti  pre súčasný svet práce
 • pripravia si vyučovaciu hodinu so životnou zručnosťou, ktorú na danej hodine chcú u žiakov rozvíjať a s prepojením na svet práce
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie na životnú zručnosť žiakov na vyučovacej hodine
IMG_6307

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť profesijného rozvoja

Téma: Ako seba motivovať a tak predísť vyhoreniu

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s procesom vyhorenia
 • získajú nástroje k sebapoznaniu
 • zistia  prežívanie stresu na individuálnej úrovni
 • získajú nástroje na prevenciu proti stresu
 • získajú nástroje na zvládanie a riešenie konfliktov
 • získajú nástroje k sebamotivácii v profesijnej sfére a v osobnom živote
tr

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov

Oblasť profesijného rozvoja

Téma: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.  Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

Počas tréningu účastníci:

 • získajú nástroj na posúdenie svojich kompetencií
 • zistia, kde sa na kariérnej dráhe nachádzajú dnes
 • identifikujú si svoje vzdelávacie potreby, priority a motívy
 • získajú techniku na stanovenie si cieľov
 • naplánujú si úlohy a činnosti na realizáciu stanovených cieľov
 • posúdia svoje osobné ciele s cieľmi školy
IMG_0656

Teambuilding deň pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Oblasť školského kurikula, inkluzívneho vzdelávania, profesijného rozvoja

Rozvíjaná kompetencia: Podľa zadania témy vedením školy

 

Teambuilding deň prebieha za pomoci interaktívnych foriem a metód. Striedať sa bude skupinový koučing s teambuilding aktivitami.

Na teambuilding dni  účastníci:

 • užijú si príjemnú priateľskú atmosféru pri stretnutí s kolegami
 • získajú veľa zážitkov a prijemne strávené chvíle počas rôznych teambuilding aktivít a hier
 • objavia pre seba zaujímavé nápady a uvedomenia o tom ako počas pracovných dní vytvárať a udržať priateľskú atmosféru a vyhnúť sa profesijnému vyhoreniu
 • vypracujú si plán na realizáciu vzniknutých nápadov počas koučovacích aktivít

Cenník teambuilding dňa a tréningov 7 hodín

 

Od 1.9.2021  je súčasťou každého tréningu a teambuildingu dňa /bez rozdielu počtu účastníkov/ :

koučing v trvaní troch hodín pre každého člena vedenia školy

mentoring v trvaní dvoch hodín pre každého pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, ktorý sa pripravuje na prvú alebo druhú atestáciu

∗Školy, ktoré už absolvovali tréning z našej ponuky majú  ďalších 5% zľavy z ceny tréningu po aktuálnej zľave a bonus prednostne si vybrať dátum tréningu.

Objednávací formulár: https://educentrum.sk/objednavaci-formular/

Tréning alebo Teambuilding deň zahŕňa:
vzdelávacie aktivity
praktické cvičenia
pracovný materiál
Miesto konania: Po dohode