Tréningy a Teambuilding deň pre školské kolektívy
Školské kurikulum, inkluzívne vzdelávanie, rozvoj digitálnych zručnosti, profesijný rozvoj

                                Tréningy a teambuilding deň sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

 • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
 • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tréningy a Teambuilding deň vedú skúsené   trénerky, certifikované lektorky a koučky  Ing. Mária Šolcová a Galina Pavlíková:
  • koučovacím prístupom
  • s dôrazom na individuálny prístup
  • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Koučovací prístup v práci pedagóga 

Profesijná kompetencia:  2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka

Počas tréningu účastníci:

 • získajú vedomosti o motivačnej metóde – koučovací prístup
 • oboznámia sa s prínosom koučovacieho prístupu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese
 • získajú zručnosť pre aplikáciu koučovacieho prístupu v komunikácii  so žiakom, s rodičom a s kolegami
 • pripravia si  časť vyučovacej hodiny alebo triednickej hodiny  koučovacím prístupom.
IMG_0599

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Ako viesť motivačný rozhovor so žiakom

Profesijná kompetencia:  Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s postupom vedenia motivačného rozhovoru
 • získajú koučingový nástroj GROW pre vedenie motivačného rozhovoru
 • precvičia si zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru
 • odnesú si so sebou nápady pre vylepšenie komunikácie so svojimi žiakmi, rodičmi a kolegami

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Ako motivovať žiakov k voľbe povolania

Profesijná kompetencia:  Realizovať vyučovanie

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s aktivitami na motiváciu pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • precvičia si aktivity na  motiváciu žiakov  pri rozhodovaní o voľbe  povolania
 • pripravia si vyučovaciu hodinu so zapracovanými  aktivitami na motiváciou pri rozhodovaní o voľbe povolania
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie žiakov na rozhodovanie pri voľbe povolania
IMG-c586531e6cd9e9b39299ec3b137ee551-V_cr

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov

Oblasť školského kurikula a oblasť inkluzívneho vzdelávania

Téma: Rozvíjanie zručnosti života pre svet práce

Profesijná kompetencia: Realizovať vyučovanie

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa so zručnosťami, ktoré je potrebné rozvíjať pre súčasný svet práce
 • precvičia si aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov zručnosti  pre súčasný svet práce
 • pripravia si vyučovaciu hodinu so životnou zručnosťou, ktorú na danej hodine chcú u žiakov rozvíjať a s prepojením na svet práce
 • oboznámia sa so spôsobmi reflexie na životnú zručnosť žiakov na vyučovacej hodine
IMG_6307

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov 

Oblasť profesijného rozvoja

Téma: Ako seba motivovať a tak predísť vyhoreniu

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Počas tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s procesom vyhorenia
 • získajú nástroje k sebapoznaniu
 • zistia  prežívanie stresu na individuálnej úrovni
 • získajú nástroje na prevenciu proti stresu
 • získajú nástroje na zvládanie a riešenie konfliktov
 • získajú nástroje k sebamotivácii v profesijnej sfére a v osobnom živote
tr

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov

Oblasť profesijného rozvoja

Téma: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.  Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

Počas tréningu účastníci:

 • získajú nástroj na posúdenie svojich kompetencií
 • zistia, kde sa na kariérnej dráhe nachádzajú dnes
 • identifikujú si svoje vzdelávacie potreby, priority a motívy
 • získajú techniku na stanovenie si cieľov
 • naplánujú si úlohy a činnosti na realizáciu stanovených cieľov
 • posúdia svoje osobné ciele s cieľmi školy
IMG_0656

Teambuilding deň pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Oblasť školského kurikula, inkluzívneho vzdelávania,  profesijného rozvoja

Rozvíjaná kompetencia: Podľa zadania témy vedením školy

 

Teambuilding deň prebieha za pomoci interaktívnych foriem a metód. Striedať sa bude skupinový koučing s teambuilding aktivitami.

Na teambuilding dni  účastníci:

 • užijú si príjemnú priateľskú atmosféru pri stretnutí s kolegami
 • získajú veľa zážitkov a prijemne strávené chvíle počas rôznych teambuilding aktivít a hier
 • objavia pre seba zaujímavé nápady a uvedomenia o tom ako počas pracovných dní vytvárať a udržať priateľskú atmosféru a vyhnúť sa profesijnému vyhoreniu
 • vypracujú si plán na realizáciu vzniknutých nápadov počas koučovacích aktivít
Ružová Fotka šišiek Predaj pečiva Príspevok na Facebook (1)

Využívanie digitálnych nástrojov pre aktívne učenie sa žiakov

Oblasť digitálnych zručnosti PZ a OZ

Rozvíjaná kompetencia: 2.3 Realizovať vyučovanie

 

Na tréningu  účastníci:

 • oboznámia sa s využitím digitálnych technológii a médií vo vzdelávaní
 • získajú vedomosti o internetových portáloch pre neregistrovaných používateľov
 • získajú zručnosti pre ich bezpečné a zodpovedné využitie
 • pripravia si materiál pre aktívne učenie sa žiakov  s využitím  digitálnych nástrojov

Cenník teambuilding dňa a tréningov 7 hodín

Od 1.9.2021  je súčasťou každého tréningu a teambuildingu dňa /bez rozdielu počtu účastníkov/ :

koučing v trvaní troch hodín pre každého člena vedenia školy

mentoring v trvaní dvoch hodín pre každého pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, ktorý sa pripravuje na prvú alebo druhú atestáciu

Objednávací formulár: https://educentrum.sk/objednavaci-formular/

Tréning alebo Teambuilding deň zahŕňa:
vzdelávacie aktivity
praktické cvičenia
pracovný materiál
Miesto konania: Po dohode