Ochrana osobných údajov

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás  dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov=GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

Čo to pre vás a vaše osobné údaje znamená?

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás, ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napr. meno, priezvisko, atď.., alebo  na základe jednej alebo viacerých charakteristík, či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, kultúrnu identitu, ekonomickú identitu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu byť nimi informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našej stránky  zaznamenávame  IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke boli, ktoré konkrétne podstránky ste  pozerali  a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame  cookies k tomu, aby sme zistili  preferencie návštevníkov webových  stránok  a vedeli  na základe toho prispôsobiť  našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi .. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistila, či už ste moju stránku z vášho počítača niekedy navštívili.   Bez cookies by sme  nevedeli, čo sa vám páči a nedokázali by sme  vám vo svete internetu vyhovieť vašim požiadavkám. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu vás delím do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktoré ste už prejavili záujem. Na základe tohto systému vás nebudem zaťažovať informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: koucing@educentrum.sk  a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujem, že tak urobím skôr ako pred koncom lehoty.

 

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našej stránke: registračné formuláre, objednávkové formuláre, videá zdarma a pod. Najčastejšie uchovávame   tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách a v nevyhnutnom rozsahu.

 

Komentáre na našej  webovej stránke

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno prípadne aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame  na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme  osobitným predpisom viazaný  váš údaj ďalej archivovať).

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je

Galina Pavlíková Tréner, konzultant, kouč  IČO:  50 592 424,

zapísaná v registri 870-17376, Okresný úrad Trebišov

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú- máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa- t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je:

Kontaktná osoba: Galina Pavlíková koucing@educentrum.sk

 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvam.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na mojom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavím ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažem z mojich systémov. Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov, však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujem na plnenie mojich zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia mojich zákonných povinností ich budem musieť ďalej spracovávať.

 

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018, nasledujúce odseky sa riadia týmto zákonom.

Ak od dotknutej osoby získavame  osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sme povinný  poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní :

– identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

– kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

– účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

– oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f),

– identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

– informáciu o tom, že zamýšľame  preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2§ 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

Okrem informácií podľa odseku 1 sme povinný  pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o

– dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,

– právne požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

– práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

– práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

–  tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Sme  povinní  ? poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak máme v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ.

Neposkytujem vaše údaje tretím stranám

Nepredávam, neobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou poštových a kuriérskych spoločností. Podľa mňa to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžete poskytnúť.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudem reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. §100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke a informujem vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 24.05.2018

Kontaktujte ma

Ak máte akékoľvek otázky a podnety, napíšte mi

Galina Pavlíková

Mobil: 0905295143

e-mail: koucing@educentrum.sk